การเพิ่ม/ลดขนาดตัวอักษรบน Windows 7

ถ้าคุณใช้จอคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และความละเอียด (resolution) สูง ขนาดตัวอักษรบน Windows ก็จะดูเล็กลงเมื่อเทียบกับการใช้ความละเอียดต่ำ ซึ่งอาจจะทำให้อ่านข้อความต่างๆบนจอภาพได้ลำบาก และคุณต้องใช้สายตาเพ่งที่จอภาพมากกว่าปกติ วิธีแก้ปัญหานึงคือ เปลี่ยนไปใช้ความละเอียดของจอภาพต่ำๆ ซึ่งอาจจะไม่เหมาะในบางกรณี เพราะทำให้พื้นที่ในการทำงานลดน้อยลงด้วยเช่นกัน อีกวิธีหนึ่งคือ การเพิ่มขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นด้วยการปรับขนาดสเกลของตัวอักษรเพื่อที่จะได้อ่านข้อความต่างๆได้สะดวกขึ้น

ในบทความนี้ จะแสดงวิธีการเพิ่มขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นด้วยการปรับขนาดสเกลของตัวอักษรบน Windows 7 โดยคุณสามารถปรับสเกลเป็น 125% หรือ 150% ได้ (ค่าเริ่มต้นของสเกล คือ 100%) และขนาดของตัวอักษรและข้อความต่างๆจะถูกขยายขึ้น 25% หรือ 50% ตามลำดับ

ข้อควรรู้

คุณสามารถปรับสเกลมากกว่านี้ได้ แต่ไม่แนะนำให้เกิน 200% เพราะขนาดตัวอักษรจะใหญ่มากเกินไปจนทำให้ไม่สามารถใช้งานบางโปรแกรมได้

แต่วิธีนี้ก็มีข้อเสียคือ ถ้าบางโปรแกรมที่คุณใช้ไม่รองรับการปรับสเกล อาจจะทำให้การแสดงผลของโปรแกรมไม่ปกติ เช่น ข้อความเบลอ, หรือถูกตัดคำไป โดยวิธีแก้ปัญหามี 2 วิธี คือ

 1. ปิดการใช้งานสเกลนี้เฉพาะโปรแกรมที่มีปัญหา (ดูขั้นตอนที่ 7-8)
 2. ลดค่าสเกลให้ต่ำลง หรือ เปลี่ยนกลับไปใช้ค่าสเกลเริ่มต้น คือ 100%

การเพิ่ม/ลดขนาดตัวอักษรบน Windows 7

 1. คลิกขวาพื้นที่ว่างบน Desktop และเลือก Screen resolution
  Open Screen resolution
 2. เลือก Make text and other items larger or smaller
  Configure display settings
 3. เลือกขนาดที่ต้องการ และกด Apply
  Select display scaling
 4. ถ้าต้องการกำหนดขนาดเอง
  1. เลือก Set custom text size (DPI) ที่เมนูด้านซ้าย
  2. ใส่ขนาดสเกลที่ต้องการ (ในรูปของ %, เช่น 200%)
  3. กด OK
  4. กด Apply

  Set custom text size

 5. จะมีข้อความแจ้งเตือนให้ออกจากระบบ ให้กด Log off now
  Select Log off now
 6. เมื่อเข้าระบบใหม่ ขนาดตัวอักษรก็จะถูกปรับให้ใหญ่ขึ้น/เล็กลงตามที่กำหนดแล้ว
  Adjust text size
 7. ในกรณีที่บางโปรแกรมมีปัญหาการแสดงผล เมื่อปรับขนาดตัวอักษรด้วยวิธีนี้ คุณอาจจะปิดการใช้งานสเกลนี้เฉพาะบางโปรแกรมได้ โดยให้คลิกขวาโปรแกรมที่ต้องการ และเลือก Properties
  Open Program's Properties
 8. ปิดการใช้งานสเกลเฉพาะโปรแกรมนี้โดย
  1. เลือกแท็บ Compatibility
  2. ติ๊กถูกตัวเลือก Disable display scaling on high DPI settings
  3. กด OK

  Disable display scaling on specific program

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.